عبدالغفور لېوال
په ایران کې د افغانستان لوی سفیر

ادبیات، ژورنالیزم، فرهنګ او ټولنه

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

 ښاغلی لېوال د ادبیاتو او ټولنیزو علمي مسایلو مشر څېړونکی او لیکوال دی اوس مهال په ایران کې د افغانستان سفیر دی. د هغه لیکنې او مقالې د «انسان» په بلاګ کې خپریږي.

د لیکوال لیکنې او کتابونه

کورپاڼه