سلیم پاینده
لیکوال او څېړونکی

ډيپلوماسي او بهرنۍ پالیسي

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

سلیم پاینده په هند کې د ډيپلوماسۍ او بهرنۍ پالیسۍ د ماسټري زده کړیال دی.

د لیکوال لیکنې او کتابونه

کورپاڼه