خان ولي خان بشرمل
لیکوال او څېړونکی

پراختیا، حکومتولي او سیاست

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

ښاغلی بشرمل څېړونکی او لیکوال دی او د پراختیا، حکومتولی او سیاست په برخه کې د هغه اختصاصي نظریات او لیکنې دلته لوستلی شئ

د لیکوال لیکنې او کتابونه

کورپاڼه