برکت‌الله اریوبي
لیکوال او څېړونکی

نړیوال حقوق

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

ښاغلي اریوبي په نړیوالو حقوقو کې ماسټري کړې او اوس د اوبو د تنظیم په ملي اداره کې له پولې د تېرېدونکو اوبو آمر دی