ایمل جلال
د «انسان» د کلتوري مطالعاتو مشر

کلتور، نړیوالې اړیکې، رسنۍ او ارتباطات

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

ښاغلی جلال د کلتوري مطالعاتو متخصص او د کلتور او سیاست د مشترکو مطالعاتو لیکوال او څېړونکی دی. او د «انسان» د کلتوري مطالعاتو د برخې مشر دی.

د لیکوال لیکنې او کتابونه

کورپاڼه