انسان
د مالوماتو او اړیکو برخه

د «انسان» له لوري او د «انسان» په اړه

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

انسان مجله په۱۳۹۲ کال کې له کابل څخه د یوې درې میاشتنۍ مجلې په حیث پیل شوه. هیومانیزم او بشرپالنه د ټولې خپرېدونکې محتوا اصلي زمینه احتواء کوي چې د منځپانګې اصلي برخې فلسفه، فرهنګ، هنر، ادبیات، انساني علوم او ساینس جوړوي.

د لیکوال لیکنې او کتابونه

کورپاڼه