انسان
د مالوماتو او اړیکو برخه

د «انسان» له لوري او د «انسان» په اړه

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

له دې برخې ټول خپرېدونکي توکي د «انسان» له عامه اړیکو او ارتباطو په څانګه پورې اړیکه لري. که زموږ له دې څانګې سره اړیکه نیسئ لاندې برېښنالیک وکاروئ

communications@insan.af

د لیکوال لیکنې او کتابونه

کورپاڼه