امین دریځ
لیکوال او څېړونکی

تاریخ، سیاست، او کلتور

اړیکې

author@gmail.com

پته

کابل افغانستان

د لیکوال پېژندنه ډانلوډ کړئ

ډانلوډ

د لیکوال په اړه

ښاغلي امین دریځ په اروپا کې اوسي او د تاریخ، سیاست، کلتور او ټولنیزو پالیسیو په برخه کې یې یو شمېر لیکنې د «انسان» له لوري لوستلی شئ.

د لیکوال لیکنې او کتابونه

کورپاڼه