مشال خان ته منسوب شعر

 | هنر او ادبیات

|

226

لیدنې

زه ورک شوی یم

څو اونۍ وشوې

پولیسو ته مې خبر ورکړی

هره ورځ ورځم د پولیسو ماموریت ته

له عسکره پوښتم؛

زما څه پته ولږېده؟

مهربان پولیس مایوسانه سر وښوروي

په بند بند غږ راته ووایي؟

تر اوسه ستا په اړه هېڅ نښې نشته

او بیا

راته ډاډ راکوي؛

یوه ورځ نه یوه ورځ به ته پیدا شې

بې هوشه

د کوم سړک په غاړه

یا په بد ډول ټپي

په کوم روغتون کې

یا به دې جسد وي

په کومه ویاله کې!

سترګې مې له اوښکو ډکې شوې

زه بازار ته ځم

خپل هرکلي ته

له ګل پلورونکي ګلان اخلم

خپلو زخمونو ته

له دواخانې

مرهم او دوا اخلم

ترجمه: ف. ک.

Recommended Posts

دلته یې وپلټئ