کلني راپورونه

انسان مجله د ۲۰۱۳ په سپټمبر کې پيل شوه. له هغه مهال څخه تر اوسه د شویو کارونو او فعالیتونو کلني راپورونه د یوې اختصاصي پروسې په لړ کې د ۲۰۲۰ کال په پيل کې ترسره شول او د ۲۰۱۳ تر ۲۰۱۷ پورې پنځه‌کلن اجمالي راپور، د ۲۰۱۸ کال راپور او ۲۰۱۹ کال کلنی راپور تیار شول

یادښت

زموږ ویبپاڼه څو ځلې بدله شوې ده. په هر ځل بدلون کې یو شمېر برخې له منځه تللي یا هم په نوي جوړښت کې یې ځای نه دی پیدا کړی. که زموږ د تېرو فعالیتونو په اړه زموږ راپورونه او نور اسناد لولئ، لاندې برېښنالیک ته پیغام پرېږدئ.

پورته لاړ شئ