علمي بورډ

«انسان» د علمي کار او تولید پروسې ته تر بلې هرې چارې ارزښت ورکوي. علمي بورډ د ټولې څېړنیزې اجنډاء، علمي موقف، تیوریکو بنسټونو او معرفتي کوښښونو د ارزونې او انکشاف په موخه رامنځته شوی دی چې د کال په جریان کې په ځانګړو مهالونو کې خپلې غونډې او پرېکړې کوي. دا پرېکړې د «انسان» په خبرپاڼو کې خپریږي

یادښت

که غواړئ زموږ علمي غړي وپېژنئ او د دوی پېژندنې ولولئ، لاندې متن در ښکته کړئ
پورته لاړ شئ