فلسفه

ټولنه

عقل او مدرسه

عقل او مدرسه په مدرسو کې د ټولنیز عقلانیت د ودې عرفي او سیستماتیک خنډونه! لنډیز ټولنیز عقلانیت د اروپا په نویو پېړیو کې له مشخصو ځانګړنو سره مطرح شو. وروسته بیا د ژوند د هرې برخې د تجربو سره برابر ارزول شوی او کتل شوی دی. یو وخت په نړۍ کې د مذهبي او...

عقل او جګړه

د انسان له خلقت سره یو ځای ځینې ځانګړنې د انسان په پیدایښت کې نغښتي ښکاري، د عقل، عقلانیت، تفکر، پوهې او ځیرکۍ قوت د انسان په پیدایښت کې نغښتي دی. د انسان او ګڼو نورو مخلوقاتو (لکه حیواناتو) توپیر د عقل د لرلو او نه لرلو سره اړیکه نیسي، انسان د عقل په...

هنر او ادبیات

د ملا او شیطان مکالمه/ د اشرف مفتون یو شعر

شاعر: اشرف مفتون   ملا دا تپوس له تا کومه اې شیطانه جنت څه وي؟ د غیورو خودارانو هلته قدر و قېمت څه وي؟ شیطان هلته تل ابدي ژوند وي هلته تل خندا خندي وي هلته بل رنګ شرابونه هلته بل رنګه مستي وي هلته...