فلسفه

ټولنه

عصای جادویی

نویسنده: عبدالرزاق وحیدی ناوقتتر حدود ساعت ۶:۰۰ بعد از ظهر به طرف خانه می رفتم. در روز عاشورا همه جا بسته بود و سرکها نیز فرصت بود. بیشتر نانوایی ها بسته بودند ولی من توانسته بودم ۳ عدد نان گرم را به خانه ببرم. نانوایی که از او نان خریدم، با لحن غریبانه...

څلوېښت کاله د سولې ناهیلی لټون

څلویښت کاله کیږي، چې په افغانستان کې سیاسي،اقتصادي، ټولنیز او ان فرهنګي ثبات له منځه تللی دی، څلویښت کاله کیږي، چې افغانان په سوله پسې ځوریږي، خو سوله اوس دهغو افسانوي موجوداتو په څېر اساطیري شوې ده، چې نوم یې شته خو خپله نه ښکاري، نږدې ده، چې...

هنر او ادبیات

انسان، خوشحال او رحمان

موږ پوهېږو چې هیومانیزم د مډرنې زمانې پدیده ده او دوه نیم سوه کاله مخکې په دې مانا چا نه پېژانده. خو انسان په هروخت کې د ادبیاتو، فلسفې، تصوف، عرفان او اخلاقياتو محور پاتې شوی دی. په دې لیکنه کې...