ټولنه

عصای جادویی

نویسنده: عبدالرزاق وحیدی ناوقتتر حدود ساعت ۶:۰۰ بعد از ظهر به طرف خانه می رفتم. در روز عاشورا همه جا بسته بود و سرکها نیز فرصت بود. بیشتر نانوایی ها بسته بودند ولی من توانسته بودم ۳ عدد نان گرم را به خانه ببرم. نانوایی که از او نان خریدم، با لحن غریبانه...

څلوېښت کاله د سولې ناهیلی لټون

څلویښت کاله کیږي، چې په افغانستان کې سیاسي،اقتصادي، ټولنیز او ان فرهنګي ثبات له منځه تللی دی، څلویښت کاله کیږي، چې افغانان په سوله پسې ځوریږي، خو سوله اوس دهغو افسانوي موجوداتو په څېر اساطیري شوې ده، چې نوم یې شته خو خپله نه ښکاري، نږدې ده، چې...

هنر او ادبیات

مشال خان ته منسوب شعر

زه ورک شوی یم څو اونۍ وشوې پولیسو ته مې خبر ورکړی هره ورځ ورځم د پولیسو ماموریت ته له عسکره پوښتم؛ زما څه پته ولږېده؟ مهربان پولیس مایوسانه سر وښوروي په بند بند غږ راته ووایي؟ تر اوسه ستا په اړه...